×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Genel Sekreterliğin ve ona bağlı birimlerin ilgili yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelik, yönerge ve usul ve esaslar dahilinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlama, birimlerin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetimini sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu kurullarda alınan kararları hazırlamak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak, kararların korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararları yazmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak, kararların korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
 • Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak,
 • Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek,
 • Sistem ve mevzuat geliştirilmesini sağlamak,
 • Üyesi bulunduğu kurul ve komisyonlara başkanlık etmek ve/veya katkıda bulunmak,
 • Üniversitede çalışan idari personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara göre eğitim programı sağlamak,
 • Rektörlüğün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek,
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Genel Sekreter Yardımcılarıyla ve Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak.